AVHANDLING:

Endometrios är en kronisk,
inflammatorisk, östrogenberoende
sjukdom som drabbar 5–15 procent
av alla kvinnor i fertil ålder. Typiska
symtom är smärta vid menstruation,
ägglossning och samlag, men endometrios
är också en vanlig orsak till infertilitet.
Sedan 1920-talet har man visat att
endometrios och cancer kan uppstå på
samma plats, framför allt i ovarierna.
Studier har visat att endometrios har
potential att bli malign, och inflammationen
kan vara en viktig komponent i
utvecklingen av cancer.
Syftet med avhandlingen var att studera
sambandet mellan endometrios och
cancer. Samtliga studier utgår från registerdata
från populationsbaserade
svenska register. Den första studien inkluderade
64 492 kvinnor med förstagångsinsjuknande
i endometrios åren
1969–2000. Studien visade att kvinnor
med endometrios har ökad risk för ovarialcancer
(standardardiserad incidenskvot,
SIR, 1,43; 95 procents konfidensintervall,
CI, 1,19–1,71). Endometrios i
äggstockarna,
endometriosdiagnos
före
30 års ålder eller endometrios i mer än
tio års tid ökade risken ytterligare (SIR
1,77, 2,01 respektive 2,23). Kvinnor med
endometrios insjuknade också tidigare i
livet i ovarialcancer än andra kvinnor,

och hysterektomi var associerad med
minskad risk för ovarialcancer.
I den andra studien undersöktes om
barnafödande påverkade cancerrisken
hos kvinnor med endometrios (då risken
för olika cancerformer ökar om kvinnan
inte fött barn i kombination med att endometrios
är en vanlig orsak till infertilitet).
Denna studie inkluderade 63 630
kvinnor med endometriosdiagnos
åren
1969–2002 och visade att sambandet
mellan endometrios och cancer inte påverkades
av barnafödande.
I den tredje studien undersöktes om
endometrios medför bättre eller sämre
överlevnad efter en cancerdiagnos. Studien
inkluderade totalt 46 109 kvinnor
och visade bättre överlevnad i cancer
hos kvinnor med endometrios än hosandra kvinnor för alla cancerformer
tillsammans (hazard-kvot, HR, 0,92; 95
procents CI 0,86–0,98), för bröstcancer
separat (HR 0,86, 95 procents CI 0,75–
0,97) och för kvinnor med ovarialcancerdiagnos
postmenopausalt (HR 0,62;
95 procents CI 0,44–0,88).
I den fjärde studien undersöktes om
den hormonella eller kirurgiska behandlingen
av endometrios påverkar
risken för ovarialcancer. Studien inkluderade
220 fall och 416 kontroller, och
resultaten visade en kraftigt minskad
risk för ovarialcancer om ena äggstocken
avlägsnats (oddskvot, OR, 0,19; 95
procents CI 0,08–0,46) eller om all synlig
endometrios tagits bort vid operationen
(OR 0,30; 95 procents CI 0,12–0,74).
Sammanfattningsvis har kvinnor
med endometrios ökad risk för ovarialcancer,
en riskökning som inte är relaterad
till paritet, men överlevnaden i cancer
är bättre än hos andra kvinnor. Risken
för ovarialcancer kan minskas genom
kirurgi.

Källa:Anna-Sofia Melin
med dr, kvinnokliniken; Karolinska
universitetssjukhuset, Huddinge
Avhandling: Melin AS. The risk of malignancy in
women with endometrios