Här hittade jag det som jag letat efter.

Socialstyrelsen riktlinjer för Bl.a Endometrios

Antingen laddar ni ner eller beställer häftet

eller både och.

Nu har jag beställt Häftet på Socialstyrelsen

Skrolla till längst ned av mitt blogginlägg, så ser häftet ut.


Väl mött!


https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-30


Rapporten redovisar resultaten av Socialstyrelsens förstudie om behovet av kunskapsstöd för vården vid endometrios, epilepsi och psoriasis. Alla tre områden bedöms ha ett behov av kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

Bilagor

Bilaga 2 Endometrios

Tryck på denna bilaga 2 ovan, verkar som den laddas ned direkt


Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av att utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar. Uppdraget har utförts i form av en förstudie och har avgränsats till att omfatta tre kroniska sjukdomar – endometrios, epilepsi och psoriasis.

Förstudien visar att det finns behov av kunskapsstöd för alla tre områden. Detta eftersom det finns problem med bland annat underutnyttjande av effektiva behandlingsmetoder och en ojämlik vård till exempel vad gäller läkemedelsbehandling och tillgång till specialistsjukvård. Dessa problem är av strukturell karaktär och det kan behövas ekonomiska eller organisatoriska förändringar för att lösa dem. Det finns också behov av att se över flera delar av vårdkedjan och prioritera mellan olika behandlingsalternativ. Kartläggningen visar att det i dagsläget saknas nationella kunskapsstöd som omfattar hela vårdkedjan, vänder sig till beslutsfattare och som inkluderar hälsoekonomiska aspekter. Alla tre områden bedöms därför ha ett behov av kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

För endometrios kan riktlinjerna behöva kompletteras av ett Försäkrings-medicinskt beslutsstöd, mot bakgrund av de problem som lyfts när det gäller stöd och förståelse för sjukdomen i skola och på arbete. För epilepsi kan riktlinjerna behöva kompletteras av Stöd för beslut om behandling för att ge ytterligare vägledning om indikation för epilepsikirurgi.

Den huvudsakliga målgruppen för nationella riktlinjer är beslutsfattare. För att nå ut med kunskap även till befolkning, patienter och profession kan det också behövas kompletterande kunskapsstöd i samverkan med andra aktörer. Socialstyrelsen har även ett pågående utvecklingsarbete för att anpassa rekommendationerna i nationella riktlinjer till primärvården och till patienter och anhöriga.

      

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-30
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr