Kvinnors vård och hälsa
Utgiven av Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Nr.16   Utgiven 2015


Endometrios är en sjukdom som idag drabbar ca 200 000 svenska kvinnor
och ca 176 miljoner kvinnor världen över. Ca 60 procent av dessa kvinnor
har någon form av symtom från sin sjukdom och ca 20 procent har mycket
svåra symtom. Idag vet man inte orsakerna till endometrios men en vanligt
förekommande teori är så kallad retrograd mens d.v.s. när fragment från livmoderslemhinnan
kommer in i buken via äggledarna. I normala fall klarar
kroppen av att ta hand om denna vävnad, men i vissa fall börjar livmoderslemhinnan
växa till sig utanför livmodern istället.
Endometrios är idag en väldigt okänd sjukdom bland både sjukvårdspersonal,
skolpersonal och allmänhet, vilket leder till att många endometriosdrabbade
idag inte får adekvat vård och behandling. Enligt flertalet studier
tar det ca 8 år att få rätt diagnos, trots många och upprepade besök i vården.
Kunskapen om sjukdomen är för dålig.
Idag ingår inte alla läkemedelskostnaderna för endometriospatienter i högkostnadsskyddet,
eftersom många av de tillgängliga behandlingsformerna
räknas som preventivmedel. Något som leder till att det finns kvinnor som
inte har råd med behandling p.g.a. sociala och ekonomiska skäl. Dessutom
strider detta mot de svenska riktlinjer som finns för läkemedelskostnader,
eftersom det gäller en sjukdom som behandlas och inte ett preventivmedel.
25-50 procent av kvinnorna med endometrios är ofrivilligt barnlösa. Idag
vet man inte varför endometrios leder till svårigheter att bli gravid. Det
finns många teorier t.ex. inflammationerna ger dålig äggkvalitet, sammanväxtingar
försvårar äggets väg genom äggledarna och endometriom (endometrios
på äggstockarna). Endometriom kan vara ofrivillig barnlöshet
mycket smärtsamma och en behandlingsform för endometriom är operation
där endometriom kirurgiskt tas bort vilket kan ge skador på äggstockarna vilket i sin tur leder till färre ägg och en ökad risk för ofrivillig barnlöshet.
Många av endometriosdrabbade känner sig väldigt illa behandlade, eftersom
de inte blivit informerade om riskerna innan operation av endometriom,
när de inser att chanserna att få barn på naturlig väg kan ha minskat.
Målet bör vara att alla endometriosdrabbade ska få en diagnos så tidigt som
möjligt i sjukdomsprocessen så att potentiellt skadliga operationer och kronisk
smärta undvikas.Vid endometriom skall den drabbade snabbast möjligt
få träffa en specialist, för att diskutera en bra behandlingsplan där framtida
familjeplanering vägs in. Genom att t.ex. frysa ner delar av äggstock/ägg kan
man förhindra att all vävnad blir förstörd av endometriosen.
Idag går det inte att bota patienter med endometrios. Att leva med endometrios
fåstora konsekvenser för den drabbade. Att leva med smärta innebär ett
stort lidande och får konsekvenser både i relationer till de man lever tillsammans
med men också när det gäller studier, arbetsliv och ekonomi. Hög
sjukfrånvaro gör att det blir kostsamt och förståelsen från arbetskamrater
och arbetsledare är viktig. Kunskapen om sjukdomen och hur det är att leva
med endometrios måste öka i samhället.
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill:
• att endometrios klassas som en folksjukdom.
• att ungdomsmottagningar uppmärksammar flickor med
menstruationsbesvär i syfte att upptäcka endometrios i tid.
• upprätta endomtrioscentrum eller endometriosteams i alla regioner för
en likvärdig vård och behandling i hela landet.
• satsa på den medicinska forskningen om endometrios.
• att all läkemedelsbehandling av endometrios ska ingå i
högkostnadsskyddet.